Yakovlev Yak-18T Registrazione: RA-0857G

Yakovlev Yak-18T Registration: RA-0857G

Yakovlev YAK 18T Marche RA 0857G