Yakovlev Yak-50 Aereo Acrobatico

Yakovlev Yak-50 Aerobatic Plane

11 Aprile 2021

Yakovlev YAK 50 LY-AHR